Terahertz Emission of Gallium Arsenide on Textured p-type Silicon (100) Substrates Grown via Molecular Beam Epitaxy Download