skip to main content

“De Moelijike Middenweg”: Association Politics between the Dutch East Indie and the Netherlands through Indische Toneel, 1913-1933

*Khairana Zata Nugroho orcid  -  Master Program of History, Faculty of Humanities, Universitas Diponegoro, Indonesia
Singgih Tri Sulistiyono  -  Master Program of History, Faculty of Humanities, Universitas Diponegoro, Indonesia
Dhanang Respati Puguh  -  Master Program of History, Faculty of Humanities, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

This article discusses the endeavors to build a harmonious relationship between the colony of the Dutch East Indies and the motherland, the Netherlands, through the association politics in Indische toneel (Indies play) performances of Karina Adinda and Boeddhakind in 1913-1933. In the midst of the natives movement, where the natives put in motion their thoughts and ideas against the oppressive colonial government, a new cultural consciousness that desired a dialogue between East and West also appeared as the consequences of the implementation of the Dutch Ethical Policy. One of its aspects was performing art. Through historical method, this anomaly is examined through the performances of two Indische toneel namely Karina Adinda and Boeddhakind, Indische toneel that combined West dramaturgy with Javanese performances such as gamelan and traditional dances. The performances were produced in cooperation with organizations such as Vereeniging Oost en West, Het Nederlandsch-Indonesisch Verbond van Jongeren-Organisaties (NIVJO), and other Indonesian students in the Dutch East Indies and the Netherlands. The performances garnered disapproval from nationalists and praise from ethnicists

Fulltext View|Download
Keywords: Indische toneel; Colonialism; Association Politics; Pribumi; Drama.

Article Metrics:

 1. Associatie – Politiek. (14 April 1932). Sipatahoenan
 2. Baay, R. (Juni 1998). Gal-spuwende Indo’s en Sinjoscheldende Blanda’s. Over het Onbekende Indische Toneel. Indische Letteren, 13(2), 51-64
 3. Bloembergen, M. (2004). Koloniale Inspiratie: Frankrijk, Nederlands, Indië en de wereldtentoonstellingen 1883-1931. Leiden: KITLV
 4. Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers. (06 Desember 1926). De Avondpost
 5. Borel, H. Boeddhakind. Indische spel in 4 Bedrijven van Marie van Zeggelen. Theater Heerengracht. (26 April 1927). Het Vaderland
 6. Cecile Spor-Carelsen over Karina Adinda. Een Merkwaardig Stuk van Hans v. d. Wall. (19 Oktober 1933). Het Vaderland
 7. Cohen, M. I. (2014). Indonesian performing arts in the Netherlands, 1913–1944. Dalam Bart Barendregt & Els Bogaerts (Ed.). Recollecting Resonances: Indonesian-Dutch Musical Encounters (pp. 231-258). Leiden: Brill
 8. Cohen, M. I. (2016). Inventing the performing arts: Modernity and traditional in Colonial Indonesia. Honolulu: Hawaii University Press
 9. De opvoering van Karina Adinda toegestan. (11 Agustus 1913). De Expres
 10. De opvoering van Karina Adinda. (25 April 1913). De Expres
 11. Djajadiningrat-Nieuwenhuis, M. (1993). Noto Soeroto: His ideas and the late Colonial intellectual climate. Indonesia, 55, 41–72. https://doi.org/10.2307/3351086
 12. Eysselsteyn, B. v. Boedhakind. Indische spel in vier bedrijven door Marie C. van Zeggelen. (26 April 1927). De Avondpost
 13. Groot, M. (2006). Crossing the borderlines and moving the boundaries: ‘High’ arts and crafts, Cross-culturalism, folk art and gender. Journal of Design History, 19(2), 121-136. https://www.jstor.org/stable/3838659
 14. Hans van de Wall op het Haagsch tooneel. De premiere van “Karina Adinda” in de Residentie. (14 November 1933). Bataviaasch Nieuwsblad
 15. Hatta, M. (20 Okotber 1933). Associatie-politiek lagi? Daulat Ra’jat
 16. Hoofdbestuur der Vereeniging Koloniale Tentoonstelling Semarang. (1916). Gedenkboek van de Koloniale Tentoonstelling Semarang, 20 Augustus-22 November 1914. Batavia: Mercurius
 17. Ido, V. (1913). Karina Adinda: Oost-Indisch zedenspel in drie bedrijven. Batavia: Bataviasche Tooneelvereeniging
 18. K. (09 Juni 1913). Karina Adinda, Indische Zedenspel. De Expres
 19. Karels, R. B. (2008). Mijn aardse leven vol moeite en strijd: Raden Mas Noto Soeroto, Javaan, dichter, politicus, 1888-1951 [Doctoral dissertation, University of Amsterdam]
 20. Karina Adinda te Soerabaja. (24 Juli 1913). Bataviaasch Nieuwsblad
 21. Karina Adinda. (16 Mei 1913). Bataviaasch Nieuwsblad
 22. Karina Adinda. (16 September 1913). Bataviaasch Nieuwsblad
 23. Karina Adinda. (25 Oktober 1933). De Telegraaf
 24. Karina Adinda. (25 September 1914). De Preanger-bode
 25. Karina Adinda. Stamboel-voorstelling verboden. (25 Juni 1928). De Indische Courant
 26. L. M. Bond van Ned. Tooneelschrijvers. (10 Desember 1926). Het Vaderland
 27. Meer, A. H. C. v. d. (2017). Performing colonial modernity: Fairs, consumerism, and the emergence of the Indonesian middle classes. Bijdragen tot de Taal–, Land–, en Volkenkunde, 173(4), 503-538. https://www.jstor.org/stable/10.2307/26281614
 28. Mk., T. (26 April 1913). Kritiek op een Indische tooneelstuk. Indische toestanden? Deel I. De Expres
 29. Nabetrachting over “Boeddhakind”. (05 Mei 1927). Het Koloniaal Weekblad: Orgaan der Vereeniging “Oost en West”
 30. Nederlandsch-Indonesisch verbond van Jongeren-organisaties. (01 April 1926). Haagsche Courant
 31. Niwandhono, P. (2011). Yang ter(di)lupakan: Kaum indo dan benih nasionalisme Indonesia. Yogyakarta: Djaman Baroe
 32. Poeze, H. A., Dijk, C., & Meulen, I. v. d. (1986). In het land van de overheerser. Dordrecht: Foris Publications Holland
 33. Sjamsuddin, H. (2020). Metodologi sejarah, Cetakan V. Yogyakarta: Penerbit Ombak
 34. Soeroto, N. (1925). Kleurschakeeringen uit Oedaya. ‘S-Gravenhage: N.V. Adi-Poestaka
 35. Sugiyama, A. (2019). Maritime journeys of European opera in the Indonesian Archipelago, 1835-1869. The International Journal of Maritime History, 3(2), 248-262. DOI: 10.1177/0843871419842052
 36. Sumarno, Aji, R. N. B., & Hermawan, E. S. (2019). Ethical Politics and educated elites in Indonesian national movement. Dalam Sunarto, Amni Zarkasyi Rahman, dan Widiartanto (Eds), Proceedings of the 2nd International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019) (pp. 369-373). Atlantis Press. https://www.atlantis-press.com/article/125927086.pdf
 37. Touwen, J. (2000). Paternalisme en protest. Ethische Politiek en nationalisme in Nederlands-Indië, 1900-1942. Leidschrift: Nederlands-Indië, 15(3), 67-94. https://hdl.handle.net/1887/72745
 38. Veth, C. (27 Oktober 1933). Karina Adinda. Premiere van een Indische tooneelstuk bij het Vaderlandsch Tooneel in het Gebouw v. K. en W. te Den Haag. De Telegraaf
 39. Wall, H. v. d. (12 Maret 1927). Hoofdstukken uit mijn levensboek (XV). Bataviaasch Nieuwsblad
 40. Wasino & Hartatrik, E. S. (2018). Metode penelitian sejarah: Dari Riset hingga Penulisan. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama
 41. Zeggelen, M. C. v. (1947). Kartini: een baanbreekster van haar volk, Derde Druk. Amsterdam: J. M. Meulenhoff
 42. Zeggelen, M. v. (1927). Boeddhakind: Indische spel in vier bedrijven. Amsterdam: K. Groesbeek & Paul Nijhof

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.